Õppenõukogu töökava 2016-2017. õ. a.

19. oktoober 2016.a.
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. Lastevanemate koosoleku kokkukutsumine.
3. Kooli kodukorra täiendamine


02.juuni 2017.a.
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. Otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.-3.
kooliastmes klassikursust kordama jätmise
3. Otsustab õpilaste kiituskirjaga tunnustamise.

14. juuni 2017.a.
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. Otsustab põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise.
3. Otsustab õpilaste tunnustamise kiitusega põhikooli lõputunnistusel

29. august 2017.a.
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. Õppeaasta kooli õppe- ja kasvatustegevuste tulemuste läbi arutamine ja ettepanekute
tegemine juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.3. 2017/2018 õ.a. üldtööplaani kinnitamine.
4. Otsustab täiendavale õppetööle jäänud õpilaste põhikooli lõpetamise, järgmisse klassi
üleviimise või klassikursust kordama jätmise.